Reklamační podmínky internetového obchodu (e-shopu)

nedílná součást obecných obchodních podmínek

 

 1. Reklamovat je možné pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a které je vlastnictvím kupujícího.

 2. V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, prodávající si v rámci platné legislativy uplatňuje právo reklamaci vyřídit až po úplné úhradě v rámci § 151a a následujících Občanského zákoníku.

 3. Pokud je kupující spotřebitel (fyzická osoba, která nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání) na veškeré nabízené zboží se poskytuje záruka v trvání 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se v rámci Zákona o ochraně spotřebitele a Občanského zákoníku a těchto reklamačních podmínek. Pokud kupující není spotřebitelem, postupuje se v rámci ustanovení Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího, pokud si zboží přebírá kupující osobně v den jeho převzetí.

 4. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bezodkladně u prodávajícího, a to hned po zjištění vady.

 5. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:

  1. k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,

  2. nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uvedený v návodu k použití,

  3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží,

  4. zanedbáním péče a údržby o zboží,

  5. poškozením zboží nadměrným zatížením,

  6. používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

 6. Z odpovědnosti za vady jsou rovněž vyňaty vady, které vznikly při živelné pohromě.

 7. Odpovědnost za vady se nevztahuje také na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží. 

 8. Reklamované zboží je nutné zaslat na naši adresu uvedenou níže, avšak ne na dobírku nebo osobně přinést na kontaktní adresu. Zboží je nutné vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně, případně jako pojištěnou zásilku. K zboží je nutné připojit kopii dokladu o nákupu (fakturu) a popis vady nebo doporučujeme přiložit vyplněný Reklamační formulář spolu s dokladem o nákupu. Reklamaci je nutné zaslat výhradně písemně (poštou) nebo osobně (ne formou e-mailu).

 9. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno písemně.

 10. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, v složitých případech do 3 dnů od dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické hodnocení zboží nejpozději do 30 dnů od dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech může reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí být delší než 30 dnů od dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30denní lhůty na vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná suma za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.

 11. Práva kupujícího při uplatňování reklamace:

  1. při odstranitelné chybě má kupující právo, aby ta byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat místo o opravy vady (opravy) výměnu chybné věci za bezchybnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti chyby,

  2. při výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz) nebo slevu z ceny.

  3. reklamace se považuje za vyřízenou, pokud se ukončí reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou na převzetí plnění nebo jejím odůvodněným zamítnutím.

 12. Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je nutné zkontrolovat při přebírání zboží, jelikož zboží při přepravě se může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že obal je nepoškozený.

 13. Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí obecných obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoli změnit i bez předchozího upozornění kupujícího.

 14. Kontakt - Ján Balogh STYX, Hlavná 1405, 95201 Vráble, 0915 711 123, objednavky@styx.sk