Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojený se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci, nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající na žádost spotřebitele odpoví zamítavě, nebo na ni, do 30 dnů od dne jejího odeslání, neodpoví vůbec, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen „ARS“). Formou ARS mohou být řešeny pouze spory vyplývající ze smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem a spory s touto smlouvou související, s výjimkou sporů podle ust. § 1 odst. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporů, jejichž hodnota nepřesahuje 20EUR. Návrh na zahájení ARS se podává k subjektu ARS podle ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určené platformy, nebo formuláře, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení ARS, maximálně však do výše 5 EUR s DPH. Pokud jsou na ARS příslušné více subjekty, právo volby, kterému z nich podá návrh, má spotřebitel. Kromě ARS má spotřebitel právo obrátit se na místně a věcně příslušný obecný, nebo rozhodčí soud. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkách: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm